Scottish 6 Days, Day 6 (08/08/2015) Scottish 6 Days, Day 6 (08/08/2015)