Scottish 6 Days, Day 5 (07/08/2015) Scottish 6 Days, Day 5 (07/08/2015)