Sottish 6 Days, Day 2 (03/08/2015) Sottish 6 Days, Day 2 (03/08/2015)