Scottish 6 Days, Day 4 (06/08/2015) Scottish 6 Days, Day 4 (06/08/2015)