Scottish 6 Days, Day 1 (02/08/2015) Scottish 6 Days, Day 1 (02/08/2015)